Hotel Aquamarine Słoneczny Brzeg
Choose a language:

Polityka o ochronie danych osobowych


Polityka o ochronie danych osobowych

AktualnapolitykaodpowiadawymaganiomReglamentacji (UE) 679/2016 dotyczącej ochrony danych osobowych.

  • Gromadzenieinformacji.

Prawodotycząceturystykizobowiązujenaspodczasrejestracjigościhotelowychdogromadzeniaminimalniepotrzebnychdanychosobowych.Może się zdarzyć, że dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa wykonamy nagrania video gości i osób odwiedzających w miejscach publicznych kompleksu.Podczaskażdegowydarzeniazudziałemnaszychgościlubwczasieprzygotowań dotakiegowydarzenia, możebyć koniecznegromadzeniedanychosobowych, takichjaknazwiska, numerytelefonów, pocztaelektroniczna, adresy itp. izbieranietychdanychzawszesię odbywawkonkretnymceluisą tominimalnedanepotrzebnedlaosiągnięciakonkretnegocelu.Daneosobowe, októreprosimy podczas rejestracji naszych gości są wymagane przez prawo i są reglamentowane.

  • Portalespołecznościowe.

JeżelijesteściePaństwoczłonkamiportalispołecznościowychpowinniściewiedzieć, żemyzachęcamydodzieleniasię informacją opobyciePaństwaunas, materiałem tekstowym lub zdjęciowym.Wprzypadku, gdywmaterialezdjęciowymsąobecneinneosoby, powinny one wyrazić zgodę na umieszczenie takich zdjęć.

  • Dane osobowe otrzymane od osób trzecich

Zdarzasię, żewcodziennychkontaktachmiędzynamiobecnesą osobytrzecie, jaknaprzykładprzedstawicielbiuraturystycznego,poprzezktóregozarezerwowaliściePaństwolubzapłaciliścieswójpobytczyorganizatorzywydarzeń.Osobyteobjętesą umową znamioprzetwarzaniudanychosobowych, tak, żeochronaPaństwadanychosobowychjestnaszymobowiązkiem prawnym zgodnie z Reglamentacją (UE) 679/2016.

  • Udostępnianie danych osobowych

Usiłujączaoferować Państwujaknajbardziejjakościoweproduktyiusługimożezajśćpotrzebaudostępnieniainformacjidostawcominaszympartneromhandlowym, zktórymiposiadamyumowyzgodniezReglamentacją (UE) 679/2016 o ochronie danych osobowych. Na przykład planując imprezę lub spotkanie grupoweposiadamy informację, którą być może się podzielimy z organizatorami i/lub naszymi partnerami handlowymi, których to produkty lub usługi są częścią pakietu, jaki udostępniamy Państwu. Udostępnianie informacji w pozostałych przypadkach jest tylko reglamentowane prawnie.Hotel „Aquamarine” nieudostępniadanychosobowychpozakrajem.

  • Wspólneprzetwarzanie

Wceluzapewnieniamaksymalnegobezpieczeństwaiwygodyswoimgościom, współpracujączbiuramiturystycznymilubinnymipartneramimającymizwiązekzobsługą iudostępnianieminformacjilubusług świadczonychprzeznich, hotel „Aquamarine” zawszezawieraumowy/porozumieniadotycząceprzetwarzaniadanychosobowychzgodniezReglamentacją (UE) 679/2016.

 

Początek / Zakwaterowanie / Lokale / All inclusive / Zabawy / Uczyć się więcej / Galeria / Kontakt
Hotel Aquamarine. 2023, Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka o ochronie danych osobowych / Ogólne warunki